RETOUCHED BY ME

Elle magazine celebrates 25 years in Russia!


Ph Igor Pavlov

Style Lilya Simonyan

Makeup Yuliya Bondarenko

Hair Darya Sevostyanova

Ph assistant Dmitry Nazarov

Style assistant Liza Shishkina, Alina Zulkharneeva, Polina Chernina

Production Elena Serova

Production assistant Ekaterina Savleva